Novinka

UHU SUPER GLUE CONTROL 3 g

65 Kč
ks
skladem

Sekundové lepidlo v tubě s dávkovačem. Nový systém umožňuje přesnou aplikaci a čisté použití.

UHU SUPER GLUE CONTROL

MĚJTE LEPENÍ POD KONTROLOU!

  • Nekape
  • 100% přesnost a dávkování po kapkách
  • Snadné a hlavně čisté použití

POPIS VÝROBKU:

Neobyčejně pevné, rychlé, průhledné, univerzální, tekuté kyanoakrylátové lepidlo. Patentovaná DIRECT STOP TECHNOLOGIE zabudovaná přímo v tubě zajišťuje zpětné nasátí vteřinového lepidla. Lepidlo přestane vytékat z tuby ihned po uvolnění tlaku na ni. Díky tomu lepidlo nekape a zajišťuje 100% přesnost a dávkování. Umožňuje precizní aplikaci a čisté použití.

Odkaz na video: https://youtu.be/gY0DooBUCGo


Bezpečnostní upozornění

GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: VAROVÁNÍ

EUH202 - Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P261 - Zamezte vdechování par.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: ethyl-2-kyanakrylát


Ke staženíKat. číslo: 29434

Související produkty

UHU Super Glue Liquid 3 g Jumbo CardUHU Super Glue Liquid 3 g Jumbo Card39 Kčskladem
UHU SUPER GLUE MINIS 3 x 1 gUHU SUPER GLUE MINIS 3 x 1 g79 Kčskladem
UHU Super Glue Gel 2 g Jumbo CardUHU Super Glue Gel 2 g Jumbo Card45 Kčskladem

Alternativní provedení

UHU Super Glue Pipette 3 gUHU Super Glue Pipette 3 g105 Kčskladem

Všechna práva vyhrazena © UHU.cz 2023