UHU Super Glue Pipette 3 g

105 Kč
ks
skladem

Vteřinové lepidlo v dávkovací pipetě

Velmi silné a rychlé sekundové lepidlo v dávkovači s pipetou. Pipeta umožňuje čisté a přesné dávkování po kapkách, neucpává se. Bezpečnostní uzávěr zabraňuje snadnému otevření lepidla dětmi nebo náhodnému sejmutí uzávěru. Bezpečné a snadné otevírání. Mechanismus zabudovaný v uzávěru pomáhá snadno otevřít uzávěr při prvním použití.

ROZSAH POUŽITÍ:
Velmi univerzální, lepí gumu, lepicí plasty, kovy, keramiku, porcelán, dřevo a mnoho dalších materiálů. Není určeno pro použití na hliněné nádoby, PE, PP, silikony, PTFE nebo čelní skla automobilů.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Lepené povrchy musí být odmaštěné, zbavené prachu a slepené. Stiskněte a vytáhněte uzávěr (čepičku) na uchopovacích deskách. Pro první použití: otočte uzávěr a nasaďte jej na uzavřenou a zajištěnou pipetu. Mírným pohybem do strany odlomte plastovou špičku pipety a otevřete lepidlo. Naneste lepidlo v tenké vrstvě na jednu stranu lepidla a ihned přitiskněte díly k sobě. HOTOVO!


Bezpečnostní upozornění

GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: VAROVÁNÍ

EUH202 - Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P261 - Zamezte vdechování par.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: ethyl-2-kyanakrylát


Ke staženíKat. číslo: 5136

Související produkty

UHU SUPER GLUE MINIS 3 x 1 gUHU SUPER GLUE MINIS 3 x 1 g79 Kčnení skladem

Alternativní provedení

UHU SUPER GLUE CONTROL 3 gNovinkaUHU SUPER GLUE CONTROL 3 g65 Kčskladem

Všechna práva vyhrazena © UHU.cz 2024