Novinka

UHU SUPER GLUE Plastik 3 ml + 2 g

166 Kč
ks
skladem

Ultrarychlé dvoufázové super lepidlo pro lepení všech běžných typů plastů i PE a PP.

Ultrarychlé dvoufázové super lepidlo pro lepení všech běžných typů plastů, dokonce i PE a PP. Speciální sada skládající se z aktivátoru (č. 1) a tuby s tekutým superlepidlem (č. 2). Velmi snadno se používá a poskytuje extra pevné spoje.

ROZSAH POUŽITÍ:

Ideální pro spoje o malých plochách. Lepí všechny běžné druhy plastů, jako PE, PP, PVC, PS, ABS, pryž a mnoho dalšího. Nevhodné pro PTFE, polystyren®, kožené oděvy a oděvy textilie.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Povrchy musí být čisté, suché a bez prachu a mastnoty. Jakýkoli prach, olej, mastnotu, vosk nebo zbytky lepidel důkladně odstraňte z povrchů, které mají být slepeny dohromady.

1. Naneste aktivátor na obě strany povrchů, které mají být slepeny. Nechte zaschnout po dobu 60 sekund. Po použití aktivátor ihned uzavřete.

2. Pro otevření lepidla, otočte pevně celým uzávěrem ve směru hodinových ručiček. Odšroubujte horní víčko aplikátoru. Naneste tenkou vrstvu lepidla na jednu stranu a spojte díly ihned k sobě. Po použití: Vyčistěte aplikátor suchým ubrouskem a nasaďte víčko.


Bezpečnostní upozornění

GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

EUH202 - Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování par.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: propan-2-ol; ethyl-2-kyanakrylát


Ke staženíKat. číslo: 41042

Všechna práva vyhrazena © UHU.cz 2024