UHU POWER TRANSPARENT box 125 g

200 Kč
ks
skladem

Univerzální čiré kontaktní lepidlo.


Bezpečnostní upozornění

GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použití s přečtěte údaje na štítku.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování par.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: aceton; ethyl-acetát


Ke staženíKat. číslo: 15442

Související produkty

UHU Spray 3 v 1, 200 mlUHU Spray 3 v 1, 200 ml277 Kčskladem

Alternativní provedení

UHU All Purpose Power Transparent 33 ml/30 gUHU All Purpose Power Transparent 33 ml/30 g109 Kčskladem
UHU POWER 6 gUHU POWER 6 g39 Kčnení sklademUHU POWER TRANSPARENT 45 gUHU POWER TRANSPARENT 45 g89 Kčskladem
UHU POWER TRANSPARENT 670 gDoprava zdarmaUHU POWER TRANSPARENT 670 g514 Kčskladem

Všechna práva vyhrazena © UHU.cz 2023