UHU PLUS 5 min schnellfest EPOXY 30 ml/35 g

281 Kč
ks
skladem

Dvousložkové epoxidové lepidlo se zpracovatelností 5 minut

Vynikající kvalita tohoto rychleschnoucího dvousložkového epoxidového lepidla zajišťuje rychlé, čiré a pevné lepení a opravy s pevností 190 kg/cm2. Lepidlo odolává vlhkosti, olejům, rozpouštědlům, zředěným kyselinám a zásadám. Má vysokou tepelnou odolnost od -20 °C do +100 °C. Lepidlo je po vytvrzení křišťálově čiré.

ROZSAH POUŽITÍ:
Vhodné pro lepení kovů, dřeva, dřevotřísky, termosetů, tvrdého PVC, laminátů, keramiky, porcelánu, skla, betonu, kamene, pryže, pěnového polystyrenu atd. Jak mezi sebou, tak i s ostatními. Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a silikonu.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Lepené díly musí být čisté, suché a odmaštěné. Odstraňte uzávěr dvoustřikovače, vytlačte plnidlo a tužidlo v poměru 1 : 1 (dva stejné proužky) a řádně promíchejte - zpracovatelnost lepidla je 5 min. Naneste lepidlo na jednu stranu nebo na obě strany v případě hrubých a porézních materiálů, přitlačte obě plochy k sobě a zafixujte na 20 min (pomocí svorek nebo pásky). Konce dvojitého záběru řádně očistěte a utěsněte. Při pokojové teplotě dosáhne spoj manipulační pevnosti po 20 min. Nejvyšší funkční pevnosti dosáhne spoj po 72 hodinách. Minimální pracovní teplota je 15 °C. Skladujte na suchém a chladném místě.

Tabulka pevnosti v závislosti na teplotě a čase:

Čas Pevnost [kg/cm 2 ]
10 minut ... 15
30 minut ... 90
60 hodin ... 110
72 hodin ... 180


Bezpečnostní upozornění

GHS07 - Dráždivé látky
GHS09 - Látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: VAROVÁNÍ

EUH205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování par.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: epoxidová pryskyřice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu průměrná molekulová hmotnost  700; mercaptan polymer


Ke staženíKat. číslo: 5139

Alternativní provedení

UHU PLUS 5 min schnellfest EPOXY 24 ml/27 gUHU PLUS 5 min schnellfest EPOXY 24 ml/27 g313 Kčskladem
UHU PLUS 5 min schnellfest 50 mlUHU PLUS 5 min schnellfest 50 ml579 Kčskladem
UHU PLUS 5 min schnellfest EPOXY 885 g pryskyřiceDoprava zdarmaUHU PLUS 5 min schnellfest EPOXY 885 g pryskyřice4 947 Kčskladem
UHU PLUS 5 min schnellfest EPOXY 855 g tvrdidloDoprava zdarmaUHU PLUS 5 min schnellfest EPOXY 855 g tvrdidlo4 947 Kčskladem

Všechna práva vyhrazena © UHU.cz 2024