UHU Correction Fluid 20 ml - lahvička

36 Kč
ks
skladem

Opravná tekutina v lahvičce se štětečkem.

Speciální opravná tekutina v lahvičce se štětečkem pro opravy a korekce psaného i tištěného textu. 100% krytí. Jednoduchá aplikace díky jemnému štětečku. Obsahuje těkavé složky - rychle se odpařuje

ROZSAH POUŽITÍ:

Všechny druhy papíru, vysoká kryvost korektoru. Vždy po ruce.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Aplikujte na text, který chcete přepsat nebo odstranit, pomocí štětečku. Vhodné i pro větší plochy, rychle zasychá, dle teploty.


Bezpečnostní upozornění

GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky
GHS09 - Látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí kůži.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použití s přečtěte údaje na štítku.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování par.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky, C6-C7, isoalkany,cyklické, <5% n-hexanu


Ke staženíKat. číslo: 34623

Související produkty

UHU Correction Fluid 20 mlUHU Correction Fluid 20 ml53 Kčskladem
UHU Correction Fluid Waterbased 20 mlUHU Correction Fluid Waterbased 20 ml49 Kčskladem
UHU Correction Fluid Waterbased 20 ml - lahvičkaUHU Correction Fluid Waterbased 20 ml - lahvička36 Kčnení skladem

Všechna práva vyhrazena © UHU.cz 2023