UHU Correction Fluid 20 ml - lahvička

36 Kč
ks
skladem

Opravná tekutina v lahvičce se štětečkem.

Speciální opravná tekutina v lahvičce se štětečkem pro opravy a korekce psaného i tištěného textu. 100% krytí. Jednoduchá aplikace díky jemnému štětečku. Obsahuje těkavé složky - rychle se odpařuje

ROZSAH POUŽITÍ:

Všechny druhy papíru, vysoká kryvost korektoru. Vždy po ruce.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Aplikujte na text, který chcete přepsat nebo odstranit, pomocí štětečku. Vhodné i pro větší plochy, rychle zasychá, dle teploty.


Bezpečnostní upozornění

GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky
GHS09 - Látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí kůži.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použití s přečtěte údaje na štítku.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování par.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky, C6-C7, isoalkany,cyklické, <5% n-hexanu


Ke staženíKat. číslo: 34623

Související produkty

UHU Correction Fluid 20 mlUHU Correction Fluid 20 ml53 Kčskladem
UHU Correction Fluid Waterbased 20 mlUHU Correction Fluid Waterbased 20 ml49 Kčskladem

Všechna práva vyhrazena © UHU.cz 2024