UHU All Purpose Extra Gel 31 ml

58 Kč
ks
skladem

Čiré univerzální gelové lepidlo do domácnosti, kanceláře, školy a pro kutily. Lepí papír, sklo, korek, kov, kůži, plasty apod. Nekrabatí papír.

Univerzální gelové (nestékající) lepidlo. Lepí rychle, čistě, trvale, možnost korekce spár.

ROZSAH POUŽITÍ:
Univerzální lepidlo UHU lepí porcelán, dřevo, kovy, sklo, keramiku, plexisklo, plsť, kůži, korek, textil, lepenku, papír - lepí téměř vše. Není vhodné pro polystyren, PP a PE.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Naneste na jednu stranu, přitlačte - hotovo. Na tvrdé (nenasákavé) materiály naneste oboustranně a nechte zaschnout. Poté znovu naneste a přitlačte.

DŮLEŽITÉ:
Nepoužívejte při teplotách nižších než +5 °C.


Bezpečnostní upozornění

GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování par.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: ethyl-acetát


Ke staženíKat. číslo: 5058

Související produkty

UHU All Purpose 35 ml/g tubaUHU All Purpose 35 ml/g tuba53 Kčskladem

Všechna práva vyhrazena © UHU.cz 2024