BISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 ml

235 Kč
ks
skladem

Univerzální čistící a odmašťovací sprej na kovy

Pro použití ve Vaší práci, domácnosti i garáži. Odstraňuje olej, prach, tuky, vosk, dehet a inkoust z markerů a fixů. Lze použít pro odstranění nevytvrzeného 2-složkového lepidla, barvy, silikonového tmelu a PU pěny.

VÝHODY:

• Rychle se odpařuje
• Nezanechává žádné stopy
• Transparentní
• 360° použití - může být použit ve všech pozicích


Bezpečnostní upozornění

GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky
GHS09 - Látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H222 - Extrémně hořlavý plyn.
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování par.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: propan-2-ol;pentan;Uhlovodíky, C6, Isoalkany, <5% n-hexan;Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká;n-hexan;cyklohexan


Ke staženíKat. číslo: 19107

Související produkty

BISON SPRAY MULTI AEROSOL 400 mlBISON SPRAY MULTI AEROSOL 400 ml235 Kčskladem
BISON SPRAY SILICONE 400 mlBISON SPRAY SILICONE 400 ml235 Kčposlední kusy
BISON SPRAY PTFE AEROSOL 400 mlBISON SPRAY PTFE AEROSOL 400 ml235 Kčposlední kusy
BISON SPRAY CONTACT 400 mlBISON SPRAY CONTACT 400 ml235 Kčskladem
BISON SPRAY PENETRANT 400 mlBISON SPRAY PENETRANT 400 ml235 Kčskladem

Všechna práva vyhrazena © UHU.cz 2023