Novinka

BISON GLUE REMOVER 200 ml

299 Kč
ks
skladem

Odstraňovač lepidel.

Odstraňovač lepidel.

Účinný proti zbytkům lepidla a nálepek na mnoha površích.

Odstraňuje i polyuretanová a stavební lepidla.

Snadno použitelné - ve spreji.


 


Bezpečnostní upozornění

GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H222 - Extrémně hořlavý plyn.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování par.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce;propan-2-olKat. číslo: 37707

Všechna práva vyhrazena © UHU.cz 2024