Doprava zdarma

UHU KONTAKT GEL 640 g

505 Kč
ks
skladem

Kontaktní lepidlo - gelové


Bezpečnostní upozornění

GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky
GHS09 - Látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

EUH208 - Obsahuje ... . Může způsobit alergickou reakci.
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použití s přečtěte údaje na štítku.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování par.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: ethyl-acetát; Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické; cyklohexan; kalafuna


Ke staženíKat. číslo: 9589

Související produkty

UHU POWER TRANSPARENT 45 gUHU POWER TRANSPARENT 45 g89 Kčskladem
UHU KONTAKT 42 gUHU KONTAKT 42 g126 Kčskladem
UHU Spray 3 v 1, 200 mlUHU Spray 3 v 1, 200 ml277 Kčskladem

Alternativní provedení

UHU KONTAKT GEL 42 gUHU KONTAKT GEL 42 g132 Kčskladem

Všechna práva vyhrazena © UHU.cz 2023