BISON SPRAY SILICONE 400 ml

235 Kč
ks
poslední kusy

Univerzální, prachu a vlhkosti odolný, nepřilnavý mazací prostředek na bázi silikonového oleje

Pro použití ve Vaší práci, domácnosti i garáži.
– Chrání před vlhkostí a odpuzuje prach: ventilátory, trouby, řetězy, ozubená kola, elektronika kůže, textil
– Mazání: kolejnice, okna, zásuvky, posuvné dveře, žaluzie, kuličková ložiska
– Chrání gumové těsnění u dveří automobiů před zamrznutím
– Nepřilnavý: hlína a bláto nepřilne na předměty

VÝHODY:
• Vodě a prachu odpudivý
• Vytěsňuje vlhkost
• Elektricky izolační
• Transparentní
• Není vhodný na dřevo, sklo a kámen
• 360° použití  - může být použit ve všech pozicích


Bezpečnostní upozornění

GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H222 - Extrémně hořlavý plyn.
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 - Dráždí kůži.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování par.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; Nízkovroucí hydrogenovaný benzín


Ke staženíKat. číslo: 19910

Související produkty

BISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 mlBISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 ml235 Kčskladem
BISON SPRAY MULTI AEROSOL 400 mlBISON SPRAY MULTI AEROSOL 400 ml235 Kčskladem
BISON SPRAY SILICONE 400 mlBISON SPRAY SILICONE 400 ml235 Kčposlední kusy
BISON SPRAY PTFE AEROSOL 400 mlBISON SPRAY PTFE AEROSOL 400 ml235 Kčposlední kusy
BISON SPRAY CONTACT 400 mlBISON SPRAY CONTACT 400 ml235 Kčskladem
BISON SPRAY PENETRANT 400 mlBISON SPRAY PENETRANT 400 ml235 Kčskladem

Všechna práva vyhrazena © UHU.cz 2023