BISON SPRAY PENETRANT 400 ml

235 Kč
ks
skladem

Penetrační olej ve spreji na bázi MoS2

Pro použití ve Vaší práci, domácnosti i garáži.
– Lehce uvolňuje rezaté šrouby, matky, příruby, panty, zámky atd.
– Lze použít jako prevenci již během spojování
– Obsahuje MoS :
• Je čistý a rychlý
• Uvolní jakýkoliv zrezivělý předmět

VÝHODY:
• Proniká hluboko do zrezivělých částí
• 360° použití - může být použit ve všech pozicích
• Chrání kovy před korozí
• Pracuje rychle; 5 min
• Rozpouští rez


Bezpečnostní upozornění

GHS02 - Hořlavé látky

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H222 - Extrémně hořlavý plyn.
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: destiláty (ropné), hydrogenované, lehké; Petrolej - nespecifikovaný destiláty (ropné), hydrogenované lehké naftenické; Základový olej - nespecifikovaný solventní nafta (ropná), lehká aromatická; Benzínová frakce - nespecifikovaná


Ke staženíKat. číslo: 19911

Související produkty

BISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 mlBISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 ml235 Kčskladem
BISON SPRAY MULTI AEROSOL 400 mlBISON SPRAY MULTI AEROSOL 400 ml235 Kčskladem
BISON SPRAY SILICONE 400 mlBISON SPRAY SILICONE 400 ml235 Kčposlední kusy
BISON SPRAY PTFE AEROSOL 400 mlBISON SPRAY PTFE AEROSOL 400 ml235 Kčposlední kusy
BISON SPRAY CONTACT 400 mlBISON SPRAY CONTACT 400 ml235 Kčskladem

Všechna práva vyhrazena © UHU.cz 2023