BISON SPRAY MULTI AEROSOL 400 ml

235 Kč
ks
skladem

Výrobek pro víceúčelové mazání, údržbu, čištění a uvolňování

1001 využití ve Vaší práci, domácnosti i garáži.
– Odstraňuje prach a mastnotu (řetězy, ozubená kola, ložiska)
– Zabraňuje pískání a vrzání (zámky, závěsy, kola) – Uvolňuje zarezlá spojení (šrouby, matky)
– Uvolňuje mechanismy (kabely, zámky, kolejnice) – Chrání před vlhkostí

VÝHODY:
• Univerzální
• Neobsahuje silikon
• Transparentní
• Rovnoměrný nástřik
• Široké rozpětí tepelné odolnosti -50 °C až +200 °C
• 360° použití  - může být použit ve všech pozicích


Bezpečnostní upozornění

GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H315 - Dráždí kůži.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování par.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
H222-H229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Obsah nebezpečných látek: benzinová frakce (ropná); hydrogenovaná těžká;Nízkovroucí hydrogenovaný benzín mazací oleje (ropné);C15-30; hydrogenovaný neutrální olej;Základový olej - nespecifikovaný


Ke staženíKat. číslo: 19105

Související produkty

BISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 mlBISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 ml235 Kčskladem
BISON SPRAY SILICONE 400 mlBISON SPRAY SILICONE 400 ml235 Kčposlední kusy
BISON SPRAY PTFE AEROSOL 400 mlBISON SPRAY PTFE AEROSOL 400 ml235 Kčposlední kusy
BISON SPRAY CONTACT 400 mlBISON SPRAY CONTACT 400 ml235 Kčskladem
BISON SPRAY PENETRANT 400 mlBISON SPRAY PENETRANT 400 ml235 Kčskladem

Všechna práva vyhrazena © UHU.cz 2023